นโยบายการปกป้องข้อมูลผู้ใช้


นโยบายการปกป้องข้อมูลผู้ใช้
บริษัท แกนติค จำกัด ได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของท่าน ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลความลับ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้การสื่อสารระหว่างผู้ใช้และบริการของบริษัทมีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลผ่านการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol ซึ่งครอบคลุมทั้งการใช้ผ่านทั้งช่องทางแอพพลิเคชันและเว็บไซต์
ท้ายที่สุด บริษัทได้มีการทำแบบสอบถามพนักงานเป็นระยะเพื่อทบทวนระเบียบวิธีการปฎิบัติในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานผู้ปฎิบัติงานได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด